Verzekeringscertificaat
Met verwijzing naar de originele polis 1690287 werkmaterieel verzekering wordt hiermee verklaard dat wij, Achmea Schadeverzekeringen N.V., hebben verzekerd:

Verzekerden
 
Spijkerman Evenementenverhuur B.V. te Meppel, zijnde de verzekeringnemer, en 
de huurders van de verzekerde objecten van de verzekeringnemer.
  
Verzekerde objecten

 
Verzekerd zijn de objecten zoals vermeld op de verhuurovereenkomst tussen en verzekerde periode de verzekeringnemer en de huurder. De verzekerde periode is de huurtermijn zoals vermeld op dezelfde verhuurovereenkomst.
  
Verzekerde risico's

 
Verzekerd is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico's en eigen gebrek.
  
Condities

 
De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde originele polis zijn van toepassing. De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst vóór de aanvang van de huurperiode is opgemaakt.
  
UitsluitingenSchade als gevolg van opzet, grove schuld en grove nalatigheid.
  
Vermissing of manco's

 
Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij de verzekeringnemer daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
  
Premie en eigen risico 
De premie is een toeslag op de huurprijs van de verzekerde objecten.
In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder van:
- Bij diefstal 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 800,-;
- In alle overige gevallen EUR 200,-.
  
Overige bepalingen
 
In geval van diefstal is de huurder verplicht aangifte te doen bij de politie en een kopie van het proces verbaal aan de verhuurder te overleggen. 
Dit verzekeringscertificaat is een uittreksel van de condities en bepalingen van de bovengenoemde polis werkmaterieel verzekering op naam van de verzekeringnemer en afgegeven door Achmea Schadeverzekeringen N.V.
In geval van een geschil prevaleren de condities en bepalingen van de originele polis.

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V.
Afdeling Transportverzekeringen